Alminnelige bestemmelser:

 1. Alle beboere bør i gjensidig forståelse og interesse holde ro og orden i og omkring husene.
 2. Foreldre plikter å føre tilsyn med barna slik at skade ikke blir påført borettslags- eller
  andelseiernes eiendeler. Lek skal ikke forekomme på en slik måte eller sådanne steder at fare
  for skade oppstår eller at beboerne blir sjenert . Det påhviler foreldrene å sørge for at disse
  bestemmelsene overholdes.
 3. Ballspill som fotball, håndball, volleyball, slåball eller lignende er forbudt innen borettslagets
  område eller på gater og veier. Ballspill må bare finne sted på lagets idrettsplass. Forbudet
  gjelder ikke badminton, crockett og lignende når dette ikke medfører ulempe for andre eller er
  til skade på plener, busker eller vekster.
 4. Om natten – regnet fra kl 2300 til kl. 0600 – skal det være mest mulig ro i leilighetene og ved
  husene. Sang – og musikkøvelser er ikke tillatt i tiden mellom kl. 1600 og kl. 1800 – og ikke
  etter kl 2000. Radio og TV må benyttes hensynsfullt og avdempet.
 5. Andelseiernes vedlikeholdsplikt og bruk av leilighet er fastslått i lagets vedtekter.
  Bygningsmessige forandringer som kan skade bygningens konstruksjon, må ikke foretas.
  Markiser over vinduer og balkonger må kun oppsettes etter regler fastsatt i laget.
  Den enkelte andelseier står ansvarlig for enhver skade som han eller hans husstand eller
  gjester måtte påføre borettslagets eiendom. Dette gjelder også for personer som har fått
  overlatt bruken av boligen.
  Eventuelle oppståtte skader meldes straks fra til borettslagets styre.
  Vask , tørking og lufting.
 6. Det er ikke tillatt å henge ut tøy på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.
 7. Det er ikke tillatt å henge ut, riste, lufte eller banke noe slags tøy på balkonger,
  eller gjennom vinduer.
 8. Andelseierne plikter å sørge for at området rundt huset er ryddig og ordentlig.
  Det forutsettes at andelseierne seg imellom blir enig om turordning for disse arbeider.
  I motsatt fall blir fordelingen å fastsette av styret.

Husdyrhold

9.
(A) Dyrehold er kun tillatt innenfor de begrensninger og i overensstemmelse med de vilkår som er
fastsatt her..

(B) Samtykke til husdyrhold omfatter kun et dyr.
En andelseier som ønsker å holde flere dyr må søke borettslaget om samtykke til dette.
Et slikt samtykke vil kun bli gitt i de tilfeller hvor andelseier har dokumentert et særlig behov
for ytterligere ett dyr, og slikt dyrehold ikke er til sjenanse for borettslagets øvrige beboere.
Dog kan en andelseier holde flere dyr som utelukkende holdes inne, så som innekatt, marsvin,
fugler mv., så lenge slikt husdyrhold ikke er til sjenanse for borettslagets øvrige beboere.

(C) Samtykke til dyrehold er gitt på følgende vilkår:
• Dyreholdet må ikke utøves på en måte som er til skade eller ulempe for øvrige beboere.
Dyreholdet må for øvrig utøves i overensstemmelse med lov, forskrifter og politivedtekter.
• Hunder skal alltid holdes under oppsikt og føres i bånd innenfor borettslagets område.
• Alle ekskrementer fra husdyr skal fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser.
• Eier er ansvarlig og erstatningsansvarlig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller
borettslagets eiendom.
• Alle katter skal kastreres/steriliseres. Alle katter skal være chipet hos veterinær
• Et mislighold av disse vilkår er å anse som et mislighold av andelseiers plikter og kan
medføre at borettslaget pålegger andelseieren å selge andelen og fravike boligen, jfr. lagets
vedtekter punkt 8.

(D) Før dyreholdet (dyr nr. 1 flg.) etableres skal det inngås en avtale mellom borettslaget og
andelseier. En andelseier som ønsker å etablere dyrehold må derfor gi borettslagets styre
melding om dette. Slik melding skal leveres styret i postkasse ved grendehus. Dyrehold må
ikke etableres i borettslaget før avtale er mottatt av styret i undertegnet stand.

E) En slik avtales varighet utløper når det dyr avtalen omhandler ikke lenger er i live eller
ikke lenger er tilknyttet andelseier (omplassert el)
Ny avtale må inngås dersom en andelseier ønsker å opprette nytt dyrehold.

Bruk av motorkjøretøy innen området.


10. Bruk av motorkjøretøyer innen boligområdet er generelt forbudt.
Unntakelse gjelder kun for syketransport,
utrykningsbiler, flyttebiler og varetransport.

All parkering utenom de opparbeidede biloppstillingsplasser er forbudt.
Borettslaget er berettiget til for eierens regning og risiko å fjerne ulovlig
hensatte motorkjøretøy.


11. All kjøring innen boligområdet skal foregå med varsomhet og hensynsfullhet.

12. Oppsatte trafikkskilt og anvisninger må følges.

13. Andelseierne plikter å se til at deres besøkende overholder ferdsels– og
parkeringsbestemmelsene.

Felles antenneanlegg for radio og fjernsyn.

14. For tilkobling fra antennekontakt til radio- og TV-apparater må kun benyttes
originale tilkoblingskabler.

16. Feil ved antenneanlegget i den enkelte leilighet meldes til signalleverandøren.

17 . Oppsetting av Parabolantenner eller andre privat radio– og TV-antenner er ikke tillatt uten
spesiell skriftlig tillatelse fra styret.

Øvrige bestemmelser.

18. Andelseierne må til enhver tid rette seg etter de påbud som borettslagets styre eller
generalforsamlingen gir, for å opprettholde ro og orden i felles interesse og til beskyttelse av
lagets eiendommer.

19. Overtredelse av ordensreglene anses som mislighold.
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen