1. Alle leiere/brukere av garasjeplasser bør i felles interesse søke å holde
  orden og for øvrig vise hverandre mest mulig hensyn. Alle brukere plikter
  å være kjent med offentlige brannforskrifter og å rette seg etter de
  bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i ordensreglene, eller som på
  annen måte fastsettes av styre, eller generalforsamling.

 2. I garasjen må det ikke oppbevares ildsfarlige væsker, eller andre
  lettantennelige stoff. Fylling, eller tapping av drivstoff er ikke tillatt i
  garasjen. Bruk av bart lys og ild må ikke forekomme. Tomgang for
  oppvarming, eller bruk av noen form for motorvarmer er ikke tillatt.

 3. Bygningsmessige forandringer, eller endring av elektrisk installasjon er
  ikke tillatt.

 4. Bilvask kan ikke skje i garasjene.

 5. Bilrelaterte gjenstander, slik som f.eks. hjul, skiboks og lignende må
  settes på den respektive leiers plass på en slik måte at det ikke er til
  ulempe for andre.
  Garasjen er til parkering av bil. Om garasjen tas i bruk som bod, regnes
  dette som misbruk.

 6. Den enkelte leier plikter å holde sin garasje lukket. Det er ikke tillatt å
  parkere foran port; all parkering utenfor garasje skal skje på merket
  parkeringsplass.

 7. Alle plikter å bidra til at tomten rundt garasjeanlegget holdes i ryddig og
  tiltalende stand.

 8. Skader på garasjeanlegg må omgående meldes til styret.

 9. Garasjene er borettslagets eiendom og alle andelseiere har disposisjonsrett
  til én garasjeplass. Ved misbruk kan disposisjonsretten inndras.